Čo je potrebné splniť, ak chce poskytovať daňové poradenstvo ako právnická osoba

Čo je potrebné splniť, ak chce poskytovať daňové poradenstvo ako právnická osoba

Poskytovanie daňového poradenstva je prísne regulovaným odvetvím a na takýto subjekt sú kladené vysoké nároky z hľadiska odbornosti. Daňové poradenstvo je možné poskytovať ako fyzická alebo právnická osoba, pričom nasledujúce riadky sú venované skôr tej právnickej. Pre zapísanie tohto subjektu do Slovenskej komory daňových poradcov je potrebné splniť viacero požiadaviek, pozrime sa preto na túto oblasť bližšie. Podstatu celého procesu tvorí prihláška a podaná môže byť aj vo forme mailu, pričom ten nemusí spĺňať predpísanú štruktúru.  

Daňové poradenstvo a ako prebieha zapísanie z pohľadu právnickej osoby

Daňové poradenstvo pre právnické osoby
Výber firmy na daňové poradenstvo

Žiadosť by však mala jednoznačne spĺňať istú obsahovú stránku a na tú sú kladené oveľa väčšie nároky. Prvou zo spomínaných príloh by mala byť overená kópia zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, pričom predmetom podnikania musí byť samozrejme daňové poradenstvo. Z tohto dokladu musí byť jednoznačne identifikovateľné, kto má aké hlasovacie práva v spoločnosti s konkrétnym podielom na základnom imaní. Potrebné je taktiež dokladovať bezúhonnosť žiadateľa, k čomu slúži výpis z registra trestov a ten môže byť starý najviac 3 mesiace. Ak teda komora obdrží kompletnú žiadosť o poskytovanie služieb daňového poradenstva, vystaví potvrdenie o registrácii a tento dokument je podpísaný jej prezidentom. Žiadajúci subjekt ho bude potrebovať pre účely zápisu do Obchodného registra SR. Samotný zápis do registra prebehne do niekoľkých dní, pričom o dokončení celého procesu sa môže subjekt presvedčiť priamo na webovom portáli. Overená kópia výpisu z OR musí byť následne doručená komore a tá zapisuje žiadateľa o poskytovanie daňového poradenstva do registra daňových poradcov. Komora daňových poradcov má pár dní na vystavenie osvedčenia pre účely výkonu daňového poradenstva. Samozrejmosťou však je, že konkrétna právnická osoba poskytujúca poradenstvo v oblasti daní, nemusí spĺňať legislatívou stanovené pravidlá výlučne pred žiadosťou o udelenie osvedčenia. Právnická osoba však musí zákonné podmienky spĺňať počas celej doby, v rámci ktorej má v predmete podnikania uvedené poskytovanie služieb daňového poradenstva. Minimálne polovičnú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach spoločnosti musia mať práve daňoví poradcovia. Akákoľvek zmena údajov musí byť komore daňových poradcov oznámená v predstihu aspoň 30 dní. Viac informácií sa dozviete, keď kliknete na webovú stránku https://www.easystart.sk/.

Written By

Aerodrome Admin